Psykososialt

Et av arbeidsmiljølovens hovedformål er å gi arbeidstakerne ”full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger”, og en rekke av lovens bestemmelser tar sikte på å realisere denne målsetting.

Psykososialt arbeidsmiljø handler om de sosiale og psykologiske forholdene på arbeidsplassen, hvordan det oppleves av de enkelte arbeidstakerne både positivt og negativt.

 

Det er viktig å ha fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet for  at arbeidsdagen skal oppleves positivt for både den enkelte arbeidstaker og stab.

Dette er faktorer som har stor betydning for det psykososiale arbeidsmiljøet:

  • Tidspress og arbeidsbelastning
  • Rollekonflikt og rolleuklarhet
  • Kontroll over egen arbeidssituasjon
  • Det sosiale samspillet (støtte og kultur)
  • Organisering av virksomheten
  • Lederatferd