Systemer

Alle bedrifter skal føre internkontroll / systematisk HMS-arbeid

Internkontrollforskriften plikter arbeidsgiver å sørge for systematisk oppfølging av krav til HMS i bedriften i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Dette kan eksempelvis være krav til lokaler, verne innretninger, tilrettelegging av arbeid o.l.

Det viktigste er å gjennomføre tiltak for å dekke disse kravene, men deler av HMS-arbeidet må være dokumentert skriftlig. I et HMS-system skal det blant annet klart defineres når og hvordan ulike forhold kartlegges og kontrolleres, og hvordan dere skal forebygge, avdekke og rette opp feil. Det skal også være tydelig hvem som har ansvaret for alle ledd i sikringsarbeidet.

 

Det er ikke bare dokumentasjon…

Mange kunder og leverandører stiller krav til HMS. Stadig flere krever for eksempel at deres kontraktspartnere og underleverandører kan dokumentere godt HMS-arbeid. Gode rutiner for HMS kan også få betydning for forsikringspremien. Mangelfulle rutiner kan derimot føre til problemer med forsikringsoppgjør i et skadetilfelle.

 

Varierende krav til forskjellige bransjer

Det vil i tillegg til de grunnleggende krav til dokumentasjon også for flere bedrifter stilles krav til mer dokumentasjon. Noen av faktorene er nevnt nedenfor:

  • Særskilt brannobjekt
  • Serverer mat og/eller alkohol
  • Særlig risikofylt bransje
  • Krav fra kunder
Her skal det gå klart fram når og hvordan ulike forhold kartlegges og kontrolleres, og hvordan dere skal forebygge, avdekke og rette opp feil. Det skal også være tydelig hvem som har ansvaret for alle ledd i sikringsarbeidet.
Et IK-matsystem beskriver hva bedriften må gjøre for at maten skal være helsemessig trygg, av riktig kvalitet og merket med de riktige opplysningene om produktet.
Bevillingshaver har det overordnede ansvaret for innføring av et system som sikrer at alle aktiviteter knyttet til skjenking av alkohol planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i tråd med alkohollovgivningen og bevillingen
Et system for kvalitetsstyring viser hvordan en virksomhet kan styre sine prosesser eller aktiviteter for å kunne levere produkter som tilfredsstiller krav, for eksempel kundens krav til kvalitet.