Yrkeshygiene

Støymålinger
Vurdering og måling av støynivået for arbeidsoppgaver og områder.
Luftmålinger
Måling av forurensning i arbeids atmosfæren.
Vibrasjonskartlegging
Vurdering og beregning av vibrasjons eksponering av arbeidstakere.
Inneklimavurdering
Vurdering og måling av de faktorene som spiller inn på inneklimaet på arbeidsplassen, deriblant lysforhold, temperatur, luft/ventilasjon og støv.
Kontroll over kjemikalier
Gjennomgang av kjemikalier og tilhørende datablad. Organisering i stoffkartotek og risikovurdering av kjemikalier i forhold til deres bruk på arbeidsplassen.
Radonmåling
Radonmåling og tilhørende risikovurdering på arbeidsplass.
Rådgivning og bistand
Veiledning og rådgivning ved yrkeshygieniske spørsmål. Bistå med planlegging av nybygg eller ending av bygning. Veiledning og rådgivning ved valg av verneutstyr og dets bruk.

Yrkeshygiene er en stor del av helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet

…hvor målet er å fremme god helse blant arbeidstakerne ved å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og yrkesskader.

Arbeidsmiljøloven pålegger bedrifter å kartlegge og risikovurdere arbeidsmiljøforhold som kan forårsake skade eller sykdom. Yrkeshygiene er en stor del av dette og omfatter blant annet områdene;

  • Kjemiske – kjemikalier, løsemidler…
  • Biologiske – bakterier, soppsporer…
  • Fysiske – støy, støv, temperatur, luft, lys, vibrasjoner…

 

For å forsikre oss at en arbeidsplass er sikker bør en identifisere, kartlegge og risikovurdere de forhold som er aktuelle innenfor disse områdene, slik at forebyggende tiltak kan iverksettes. Dette kan vi og vår yrkeshygieniker bistå med.